health news

ข้อเข่าเสื่อมกับการบำบัดด้วยฮอร์โมน

มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อเข่าเสื่อมกับการบำบัดด้วยฮอร์โมน โดยมีการศึกษาขนาดเล็กที่ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย การศึกษาขนาดใหญ่ใหม่จากเกาหลีแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ได้รับ HT มีความชุกของโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก

Continue reading “ข้อเข่าเสื่อมกับการบำบัดด้วยฮอร์โมน”